За нас

Акредитация

„Диагностика 7” е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” през 2011г. като Изпитвателна лаборатория за извършване анализ на  проби от храни и води и претежава  Сертификат за акредитация № 149 ЛИ издаден от “Българска служба за акредитация”, валиден до 31.08.2015 г. През 2012г. лабораторията разширява обхвата на предлаганите услуги, като включва в своята дейност изпитване на пчелен мед и пробовземане от питейни води.

Реалните измервателни възможности на ИЛ „Диагностика 7” се постигат в резултат на внедряване и поддържане на ефективна система за управление при непрекъснат процес на подобряване на нивото на услугите, като се отчитат потребностите на всички заинтересовани страни – клиент, изпълнител, Националния Орган по Акредитация. Лабораторията за изпитване притежава оборудване, което позволява извършване на всички необходими изпитвания в обхвата и на дейност. То се поддържа и калибрира на регламентиран период от време в Акредитирани калибриращи лаборатории, с проследимост до национални и международни еталони.