История

  • Изпитвателна лаборатория „Диагностика 7” е създадена през 2010 година като независимо звено към  „ДИАГНОСТИКА 7” ЕООД-гр. Ловеч за изпитване на храни и води. Дейността  на лабораторията е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

  • От 2011 година лаборатория „Диагностика 7″ поддържа акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА Българска служба по акредитация. Понастоящем „Диагностика 7″ е акредитирана за изпитвателната си дейност със Сертификат за акредитация № 149 ЛИ/15.08.2023 г. със срок на валидност до 15.08.2027 г. и прилежаща Заповед № А 651/10.11.2022г., в която са разписани възможностите за извършване на изпитвания по съответни продукти и характеристики по точно упоменати стандартизирани и вътрешно лабораторни методи.

  • През годините лаборатория „Диагностика 7” се налага все повече на пазара, благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на изследванията, коректност и добро отношение към своите клиенти.

  • Реалните измервателни възможности на ИЛ „Диагностика 7” се постигат в резултат на внедряване и поддържане на ефективна система за управление при непрекъснат процес на подобряване на нивото на услугите, като се отчитат потребностите на всички заинтересовани страни – клиент, изпълнител, Националния Орган по Акредитация.

  • Лабораторията за изпитване „Диагностика 7” притежава оборудване, което позволява извършване на всички необходими изпитвания в обхвата и на дейност. То се поддържа и калибрира на регламентиран период от време в Акредитирани калибриращи лаборатории, с проследимост до национални и международни еталони.