Мисия и Цели

Мисия

Нашата политика цели успешна работа и стабилно развитие чрез предлагането на услуги с високо качество, отговарящо на нуждите и очакванията на нашите клиенти и постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания за продуктите и услугите, за околната среда и за здравето и безопасността при работа.

ИЛ “Диагностика 7” изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалност и независимост, за пълно задоволяване на клиента, чрез високо качество на изпитвателната дейност, използване на икономически целесъобразни методи, надеждна и компетентна работа при спазване на техническите правила и нормативните документи, коректност при спазване на сроковете, експедитивно и делово разглеждане на рекламациите, коректно партниране.

Нашите приоритети са:

  • Прицизност, обективност и достоверност на лабораторните резултати
  • Безпристрастна и компетентна работа, при спазване на законовите и нормативните изисквания, както и изискванията на методите за изпитване
  • Спазване на договорените срокове
  • Вежливо и добронамерено общуване с клиентите
  • Цялостно и експедитивно обработване на запитвания, оферти, договори и рекламации
  • Коректно партниране

В Лаборатория „Диагностика 7” Клиентът има право сам да определи показателите по които иска да бъде извършено изпитването  и да посочи метода за изпитване. Ние можем да извършим услуга по изпитване само по един, два или повече показателя в зависимост от желанието на клиента. Всички изпитвания се извършват в съответствие с действащи Български и Европейски Стандарти или по валидирани Вътрешно Лабораторни Методи приети от ИА „Българска служба за акредитация”. Анализите в Изпитвателна Лаборатория „Диагностика 7” към „Диагностика 7” ЕООД се извършват от високо квалифицирани специалисти с използване на съвременна техника,спомагателно оборудване и качественни консумативи.Това допринася за висока точност на определяне на резултатите. Критерий за оценка на качеството на изпитванията в Изпитвателна Лаборатория „Диагностика 7” са нейните участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност организирани в страната и чужбина.

Цели:

В съвременните пазарни условия при засилващата се конкуренция и завишаващи се изисквания на клиентите, ръководството на лабораторията оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез осигуряване на качеството на доставяните от нас услуги. Ето защо основната цел на политиката по качеството на лаборатория „Диагностика 7” е:

Удовлетворяване изискванията и очакванията на сегашните и бъдещите клиенти за непрекъснато и постоянно подобряване и усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги.

Ръководството оценява, че постигането на тази цел е възможно чрез:

  • задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите – по отношение на качество, цена и срок чрез високо качество на услугите, съгласно изискванията на действащите нормативни документи;
  • Не само да бъде спечелено, но и да бъде поддържано доверието на клиентите в компетентността и безупречността на персонала и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление