Лабораторни услуги

Лабораторията извършва органолептични, микробиологични, паразитологични и физикохимични анализи на:

Лабораторията извършва изпитвания на продукти от обхвата на акредитация по цитираните стандарти и издава протокол с логото на акредитиращите органи.
В лабораторията се извършват изпитвания и извън обхвата на акредитацията. При изпитванията се прилагат действащите хармонизирани БДС-та, Евронорми и международни стандарти (ISO и др.)