Води – питейни (1), повърхностни (2), подземни (3); вода от плувен басейн (4); лед (5); бутилирани (6); минерални (7)

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (Води – питейни, повърхностни, подземни; вода от плувен басейн; лед; бутилирани; минерални) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. ЦвятБДС 8451 (1), (6), (7)
БДС 17.1.4.01 (2), (3)
2. Мирис при 20°С БДС 8451 (1), (6), (7)
БДС 17.1.4.01 (2), (3)
3. Вкус БДС 8451 (1), (6), (7)
4. Активна реакция БДС 3424 (1), (6), (7)
БДС 17.1.4.27 (2), (3)
5. Окисляемост перманганатна Перманганатна окисляемост Перманганатен индекс БДС 3413 (1)
БДС 17.1.4.16 (2), (3)
БДС EN ISO 8467
(1, 2, 3, 4, 6, 7)
6. Амониев йон ВЛМ No 01/2010
(1), (4), (6), (7)
ВЛМ No 16/2013 (2),(3)
7. Нитрити ВЛМ No 02/2023 (1), (3), (4), (6), (7)
8. Нитрати ВЛМ No 03/2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 17/2013 (2), (3)
9. Остатъчен свободен хлорБДС 3560 (1)
10. Манган ВЛМ No 04/2010 (1), (4), (6), (7)
ВЛМ No 18/2013 (2),(3)
11. Желязо
/общо (1), (4), (6), (7) разтворено (2), (3)/
ВЛМ No 05/2010 (1), (4), (6), (7)
ВЛМ No 19/2013 (2),(3)
12. Калций БДС ISO 6058 (1),(2), (3), (6), (7)
13. Магнезий ВЛМ No 49/2020 (1), (2), (3), (6), (7)
14. Обща твърдост БДС ISO 6059 (1), (2), (3), (6), (7)
15. Хлориди БДС 3414 (1), (6), (7)
БДС 17.1.4.24 (2),(3)
16. Флуориди ВЛМ No 06/2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 20/2013 (2), (3)
17. Цинк ВЛМ No 07: 2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 21/2017 (2),(3)
18. Фосфати ВЛМ No 08: 2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 22/2017 (2),(3)
19. Сулфати ВЛМ No 9/2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 23/2013 (2), (3)
20. Мед ВЛМ No 10/2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 24/2013 (2), (3)
21. Хром
/шествалентен (1), общ (2) /
ВЛМ No 11/2010
(1), (6), (7)
БДС 7212 (1)
ВЛМ No 25/2013 (2), (3)
22. Цианиди ВЛМ No 12/2010
(1), (6), (7)
ВЛМ No 26/2013 (2), (3)
23. Електропроводимост БДС EN 27888 (1), (2), (3), (6), (7)
24. Алуминий ВЛМ No 13/2010 (1), (2), (3), (6), (7)
25. Арсен ВЛМ No 14/2010 (1), (2), (3), (6), (7)
26. Бор ВЛМ No 15/2010 (1), (6), (7)
ВЛМ No 27/2013 (2), (3)
27. Олово ВЛМ No 31/2017 (1), (2), (3), (6), (7)
28. КадмийВЛМ No 32/2017 (1), (2), (3), (6), (7)
29. ЖивакВЛМ No 33/2017 (1), (2), (3), (6), (7)
30. МътностБДС EN ISO 7027-1 (1)
31. Съдържание на разтворен кислородБДС 17.1.4.08 (2), (3)
32. Колиформи/ Ешерихия коли БДС EN ISO 9308-1 (1), (4), (5), (6), (7)
33. Общ колититър / Ешерихия коли титърБДС 17335 (4)
34. Ентерококи
/ Ентерококов титър /
БДС EN ISO 7899-2 (1), (2), (6), (7)
БДС 17335 (4)
35. Микробно число при 22°C и 37°CБДС EN ISO 6222 (1), (2), (6), (7)
БДС 17335 (4)
36. Сулфитредуциращи анаероби /clostridia/ Clostridium perfringensБДС EN 26461-2 (1), (2)
БДС EN ISO 14189 (1), (6), (7)
37. Стафилококус ауреус /Стафилококов титър/БДС 17335 (4)
38. СалмонелаБДС EN ISO 19250 (2)
39. Високо летливи халогенирани въглеводороди: Трихалометани /хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан/,
1,2 Дихлоретан,
Трихлоретен,
Тетрахлоретен
БДС EN ISO 10301 (1, 3), (6), (7)
40. Бензен БДС ISO 11423-2 (1), (2), (3), (6), (7)
41. Полициклични ароматни въглеводороди:
Бензо(а)пирен
Сума от:
– Бензо(b)флуорантен
– Бензо(k)флуорантен
– Бензо(ghi)перилен
– Индено(1,2,3-cd)пирен
ВЛМ No 42/2018 (1) (2), (3), (6), (7)
42. Антимон ВЛМ No 35/2019 (1,2,3), (6), (7)
43. Никел ВЛМ No 40/2019 (1,2,3), (6), (7)
44. Бромати ВЛМ No 43/2019 (1,2,3), (6), (7)
45. Селен ВЛМ No 44/2019 (1,2,3), (6), (7)
46. Натрий ВЛМ No 46/2019 (1,2,3), (6), (7)
47. Общ органичен въглерод ВЛМ No 47/2019 (1,2,3), (6), (7)
48. Пестициди** ВЛМ No 39/2021 (1,2,3), (6), (7)
49. Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 16266 (6), (7)
50. Общ сух остатък / неразтворени и разтворени веществаБДС 3546 (1)
БДС 17.1.4.04 (2), (3)
51. Уран ВЛМ No 45/2023 (1)
52. Нефтопродукти ВЛМ No 55/2022 (3)