Пробовземане

Лаборатория „Диагностика 7” извършва вземане на проби/извадки/ от: вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, повърхностни и подземни води. Пробовземането се извършва от компетентен сътрудник на Лабораторията, който притежава доказана квалификация. Пробовземащият специалист на място изготвя „Протокол за вземане на проби”. Прилаганите методи за вземане на проби са стандартизирани. Взетите проби се съхраняват при тяхното транспортиране и след доставката на място в Лабораторията съгласно установените изисквания на декларираните методи за пробовземане.

№ по редНаименование на продуктаМетод за вземане на проби (извадки)
1.Питейни водиБДС ISO 5667-5
БДС EN ISO 19458
2.Повърхностни водиБДС EN ISO 19458
БДС ISO 5667-11, т.5.3.2.8
3.Подземни водиБДС EN ISO 19458
БДС EN ISO 5667-6