Пчелен мед

Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани / валидирани)Гъвкав обхват на акредитацияФиксиран обхват на акредитация
1. Органолептика:
Цвят, аромат, вкус, консистенция, външен вид, механични примеси
БДС 2673
2. Редуциращи захари /инвертна захар/БДС 3050
3. ЗахарозаБДС 3050
4. Водно съдържаниеНаредба 2/2024 МЗХ
5. Електропроводимост Наредба 2/2024 МЗХ
6. Съдържание на свободни киселиниНаредба 2/2024 МЗХ
7. Неразтворими във вода веществаБДС 3050
8. Диастазна активност
– по Готе
– по Шаде
БДС 3050
Наредба 2/2024 МЗХ
9. ХидроксиметилфурфуролНаредба 2/2024 МЗХ
10. ПепелБДС 3050
11. Поленов анализБДС 3050
12. МазниниВЛМ No 50/2022
13. Готварска сол (хлориди)ВЛМ No 29/2022
14. ВъглехидратиВЛМ No 28/2023
15. Белтък/ПротеинБДС ISO 1871
16. Енергийна стойностРегламент(ЕС) No1169/2011 (Приложение XIV към чл.31 Глава IV Раздел III)
17. Мастни киселини: наситени/ненаситени/ транс-изомериВЛМ No 51/2023

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 1) по отбелязаните методи за изпитване (колона 2), принадлежащи към групата на продуктите (пчелен мед) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики