Политика по качество

ПРАВИЛА ЗА КАЧЕСТВОТО:

  1. КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ НАШАТА РАБОТА СА ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА ЛАБОРАТОРИЯ „ДИАГНОСТИКА 7”.

  2. КАЧЕСТВОТО НА НАШАТА РАБОТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СТАНДАРТИ И НАРЪЧНИКА ПО КАЧЕСТВОТО, КАКТО И ОТ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОРЕКТНО И ЧЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ.

  3. КОРЕКТНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ.

  4. И при най-голямо внимание е възможно да се получат грешки или несъответствия с поставените цели. Трябва да се отстраняват не само самите грешки или несъответствия, но и причините за възникването им. Избягването на грешките има предимство пред отстраняването на грешките.

  5. Качеството на нашите услуги зависи от квалификацията на персонала, от методите за изпитване и техническите средства за измерване и изпитване. Поради това ние отдаваме най-голямо значение на обучението на персонала, както и на използването на подходящи технически средства за измерване и изпитване.

  6. Качеството на работа и процеса на постоянното подобрение трябва да стане начин на живот.

  7. Нашите правила за качество са задължителни и намират приложение в нашата система по качеството.

  8. ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И ПОМОЩ СА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯ „ДИАГНОСТИКА 7” И ПРИ РАБОТАТА НИ С КЛИЕНТИТЕ.