Пробовземане

Лаборатория „Диагностика 7” извършва вземане на проби/извадки/ от: вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, повърхностни и подземни води. Пробовземането се извършва от компетентен сътрудник на Лабораторията, който притежава доказана квалификация. Пробовземащият специалист на място изготвя „Протокол за вземане на проби”. Прилаганите методи за вземане на проби са стандартизирани. Взетите проби се съхраняват при тяхното транспортиране и след доставката на място в Лабораторията съгласно установените изисквания на декларираните методи за пробовземане.

№ по ред Наименование на продукта Метод за вземане на проби (извадки)
1 2 3
1. Питейни води ISO 5667-5
БДС EN ISO 19458
2. Повърхностни води БДС EN ISO 19458
БДС ISO 5667-11, т.5.3.2.8
3. Подземни води БДС EN ISO 19458
БДС EN ISO 5667-6